Skip to content

LINBERG

Naši partneri iz Linberga su specijalisti i u oblasti prepumpnih stanica za fekalne otpadne vode, oborinske vode, podzemne vode ili industrijske otpadne vode. Raspon profesionalnih i pouzdanih prepumpnih stanica udovoljava potrebama u kućanstvima ali i kada su u pitanju snažnije pumpe sa velikim protocima.

Možete birati prefabrikovane pumpne stanice integrisane u betonsko okno:

 • Lpower C
 • Lpress C

gotova rješenje u plastičnim oknima:

 • BoxPro,
 • NanoBox
 • BlueBox

Linberg separatori su dostupni od veoma malih nazivnih veličina sa jako malim protocima do izuzetno velih protoka za industrijsku upotrebu bilo da se radi o separatorima naftnih derivata ili separatorima masti. U zavisnosti klase opterećenja koja se traži na mjestu ugradnje, dubine ugradnje, prisustva podzemne vode ili drugih okolnosti koje mogu uticati na odabir materijala za separator, možete birati između betonskih ili plastičnih separatora.

Linberg betonski separatori:

 • Lpeter C – separator naftnih derivata klase I, puni protok, u potpunosti u skladu sa BAS EN 858,
 • Lpass C – separator naftnih derivata klase I, bypass separator, u potpunosti u skladu sa BAS EN 858,
 • Lmaxx C – separator masti, u potpunosti u skladu sa BAS EN 1825

Linberg plastični separatori:

 • Lpeter P – separator naftnih derivata klase I, puni protok, u potpunosti u skladu sa BAS EN 858,
 • Lpass P – separator naftnih derivata klase I, bypass separator, u potpunosti u skladu sa BAS EN 858,
 • Lmaxx P – separator masti, u potpunosti u skladu sa BAS EN 1825